οι δρόμοι του Πειραιά...

οι δρόμοι του Πειραιά άδειοι και η ράδα του γιομάτη...